Şirket Kuruluşu, Mali Müşavirlik, İç Denetim

Kurumsal Risk Yönetimi Ve İç Denetim

Kurumsal Risk Yönetimi Nedir?
Kurumsal risk yönetimi (ERM), stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi için ve  rekabet avantajı kazanma fırsatları için riskleri temsil eden potansiyel olayları metodik olarak tanımlama ve ele alma sürecidir. Risk yönetimi, herhangi bir kuruluşun stratejik yönetiminin önemli bir öğesidir ve işletmenin devam eden faaliyetlerine dahil edilmelidir.
ERM hangi faydaları sağlar?
⦁    Şirketin karşı karşıya olduğu riskler ve etkin tepki verme yeteneği hakkında daha fazla farkındalık,
⦁    Stratejik hedeflere ulaşma konusunda güven arttırıcı etki,
⦁    Yasalara, düzenleyici otorite kurallarına ve raporlama gereksinimlerine daha fazla uyum,
⦁    Operasyonların verimliliğinin ve etkinliğinin artırılması.
ERM uygulanırken dikkat edilmesi gereken sorular nelerdir?
⦁    Şirketin temel stratejisinin ana bileşenleri ve itici güçleri nelerdir?
⦁    Bu bileşenleri hangi iç faktörler veya olaylar engelleyebilir veya süreci derinden etkileyebilir?
⦁    Bileşenlerin her biri hangi dış olaylar nedeniyle tetiklenebilir veya yönetilemez hale gelebilir?
⦁    Bu iç ve dış riskleri tespit edebilmek için doğru yöntem sistem ve süreçlere sahip miyiz?
ERM uygulamasını nasıl gerçekleştiriyoruz?
⦁    Üst yönetim ve yönetim kurulu desteği alarak faaliyete başlarız.
⦁    Sürece geniş bir yönetici ve çalışan kitlesine katılımını sağlayarak farkındalık ve  tespit sürecini hızlandırırız.
⦁    En temel risklerle başlayarak ve aşamalı olarak ERM oluştururuz.
⦁    Mevcut bilgi, beceri ,yönetim, iç denetim, uyum vb. kaynakları kullanarak etkin ve verimli bir süreç tasarlanmasını sağlarız.
⦁    En geniş katılımla ERM'yi kuruluşun dokusuna gömerek kurumsal kültürün bir parçası olmasını sağlamaya çalışırız.
⦁    Kurum genelindeki riskleri bütünsel, portföy görünümüne uygun şekilde ele alırız.

İç Kontrol Sistemi
İç kontroller herhangi bir kuruluştaki en önemli unsurlardan biridir. Şirketlerin amaçlarına ve hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için iç kontroller yapılır. 
İç Kontrol Sisteminin Temel Amaçları
Şirketlerde iç kontrol sistemi aşağıdaki hedef ve amaçlara hizmet etmelidir:
⦁    Etkili iş yönetimi:
İş süreçlerinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi ve operasyonların kesintiye uğramamasını sağlamak adına kontroller yapılmalıdır. Bu kontroller şirkette verimsizlik ve diğer tehditlere karşı riskleri hafifletir.
⦁    Varlıkların korunması:
Varlıkların amaçlarına uygun olmayacak şekilde dağıtılmasını ve yanlış kullanımını veya hırsızlığa karşı savunmasız olmamasını sağlamak için kontroller yapılmalıdır. Geniş çerçeveye oturtulmuş bir yaklaşımla, hem maddi hem de maddi olmayan varlıklar dahil olmak üzere tüm varlıklar için kontroller dikkatli şekilde hayata geçirilmelidir.
⦁    Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı eylemleri önlemeye ve tespit etmeye yardımcı olma:
Büyük ve karmaşık organizasyon yapılarına sahip şirketler gibi basit organizasyon yapılarına sahip küçük işletmeler bile dolandırıcılık ve suistimal kurbanı olabilir, ancak şirketlerde boyut ve karmaşıklık arttıkça, hileli uygulamaların doğası daha çeşitli hale gelir ve kontroller bunları ele alarak riskleri düşürmeye yardımcı olacak şekilde tanımlanmalıdır.
⦁    Finansal kayıtların eksiksizliği ve doğruluğu:
Bir şirketin finansal kayıtları güvenilir değilse, doğru finansal sonuçları üretemez. Şirkette  gerçekleştiren işlemlerin şirketin doğasına uyumlu şekilde finansal hesaplara düzgün bir şekilde yansıtılması için gerekli iç kontrol faaliyetleri gerçekleştirilmelidir.
⦁    Finansal tabloların zamanında hazırlanması:
Şirketler, finansal tablolarını doğru ve zamanında sunmak için gerekli alt yapıyı kurarak finansal sonuçlarını açıklama görevini yerine getirebilmelidir. Ayrıca hissedarlarına anlamlı ve zamanında finansal sonuçları beyan etmekle yükümlüdürler. 
İç Kontrol sisteminin kontrolünü nasıl gerçekleştiriyoruz?
⦁    İç kontrol sisteminin temel amaçlarını karşılayacak şekilde risk haritasını çıkararak işe başlarız.
⦁    Kontrol risklerini de dahil ederek tüm sistemi inceleyip riskli alanlara öncelik verecek şekilde gerekli aksiyonları tavsiye ederiz.
⦁    Düzenli ve periyodik olarak bulgulara ilişkin aksiyonları takip ederek kuruma sağlanan faydayı en üst seviyeye çıkarmayı hedef alırız.
İç Denetim Nedir ?
İç denetim faaliyeti, şirketlerin faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kuruluşun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kuruluşun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.
İç denetim, sorumlulukların etkin bir şekilde yerine  getirilmesinde üst yönetimi desteklemektedir. Bu amaca hizmet etmek için, yönetime analizler, değerlendirmeler, öneriler, danışmanlık ve gözden geçirilen faaliyetlerle ilgili bilgiler sağlar.

İç Denetimin Hedefleri ve Gerçekleştireceğimiz Faaliyetler
İç denetim resmi hedeflerini aşağıdakilerin bir kısmını veya tümünü içerebilir:
⦁    Muhasebe ve iç kontrol sistemlerinin gözden geçirilmesi
⦁    Finansal ve işletme bilgilerinin incelenmesi
⦁    Verimlilik ve etkinliğin gözden geçirilmesi 
⦁    Kanun ve yönetmeliklere uygunluğun gözden geçirilmesi
⦁    Varlıkların korunmasına yönelik düzenlemelerin gözden geçirilmesi
⦁    Kurumsal amaç ve hedeflerin uygulanmasının gözden geçirilmesi
⦁    Kuruluş için önemli risklerin belirlenmesi ve risk yönetimi politikası ile risk yönetimi stratejilerinin izlenmesi
⦁    Gerektiğinde özel araştırmalar.